Forskrift om fylkeskommunale skyssbestemmelser for videregående skoler i Hedmark (Fastsatt av fylkestinget i Hedmark 18.juni 2002)

 

1. LOVHJEMMEL FOR SKOLESKYSS
Opplæringsloven [1] og privatskoleloven [2] begge med forskrifter, inneholder regler som gir elever i videregående skole rett til gratis skoleskyss.

Med skoleskyss forstås i dette reglement den daglige skyss mellom bosted og skole, til skolens ordinære start- og sluttidspunkter.

Annen skolerelatert skyss omhandles nedenfor i punkt 2.

Uavhengig av om du går på privat eller offentlig skole, kan det etter loven være aktuelt å innvilge gratis skoleskyss etter følgende bestemmelser i opplæringsloven: (skyssrettighetene til privatskoleelevene er likevel noe begrenset i forhold til følgende bestemmelser, kfr. punkt 5 i dette reglement)

”§ 7-2 Skyss og innlosjering i den vidaregående skolen [3]

Elevar i vidaregående skole som bur meir enn seks kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjersle. Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda. Departementet kan gi forskrifter om at skyssbehovet til elevane i særskilde tilfelle kan dekkjast på andre måtar.

"Fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elevar i vidaregåande skole som bur slik til eller som har så lang veg at dei ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen. Om nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim.” 

”§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke "

”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden”.

 

2. ANNEN SKOLERELATERT SKYSS
I tillegg til transport mellom skolen og bosted kan elevene ha behov for skyss i skoletiden, for eksempel mellom skole og svømmehall. Skoleeieren er ansvarlig for skyss i slike tilfelle. Ettersom slik skyss ikke er Hedmark Trafikks ansvar, faller regler om dette utenfor dette reglement.

Transport mellom hjem og hybel/internat eller tilsvarende dekkes ikke Hedmark Trafikk.

 

3. VEDTAKSMYNDIGHET FOR SKOLESKYSS
Søknader om skoleskyss avgjøres av Hedmark fylkeskommune ved Hedmark Trafikk FKF når eleven er bosatt i Hedmark fylke. Dersom du mener at vedtaket er feil, kan du henvende deg til Hedmark Trafikk for nærmere opplysninger, eventuelt sende en skriftlig klage, se punkt 12.

Elever som etter folkeregisteret er bosatt i andre fylker må søke sitt bostedsfylke om skoleskyss, også i de tilfeller hvor de skal gå på skole Hedmark og eventuelt er midlertidig bosatt her.

 

4. FYLKESKOMMUNENS ANSVAR
Ansvaret for skyss etter reglene i opplæringslovens §§7-2 og 7-3 gjelder for elever som er bosatt i fylket, jf. § 10-1 i opplæringslovens forskrift. Det gjelder først og fremst de som går på skole her i fylket, men også de som må gå på skole i annet fylke for å få oppfylt retten til videregående opplæring.

Fylkeskommunen er imidlertid ikke ansvarlig for skoleskyss når eleven velger et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen gir, jf. § 10-1 i forskrift til opplæringsloven. Dette unntaket gjelder ikke dersom du begynner på privatskole som har rett til statstilskudd etter privatskoleloven.

Hedmark Trafikks daglige skyssansvar er begrenset til 190 dager.

 

5. SÆRLIG OM SKOLESKYSS FOR PRIVATSKOLEELEVER
Elever ved private videregående skoler som etter privatskoleloven 2 er offentlig godkjent med rett til tilskudd, har rett til skyss eller tilskudd til skyss etter de reglene som gjelder for tilsvarende offentlige skoler, jf. pkt. 6.2. Imidlertid gjelder retten til skyss for privatskoleelevene kun innenfor fylkesgrensen, mens funksjonshemmede elever om nødvendig får skyss uten hensyn til veglengden.

 

6. NÆRMERE OM KRITERIENE FOR SKOLESKYSS 

 

6.1 GRUNNKRITERIER FOR SKYSS 

- Du må tilhøre en gruppe elever som omfattes av opplæringslovens skyssregler. Utenfor opplæringslovens skyssregler faller lærlinger, lærekandidater, hospitanter, samt elever i videregående opplæring spesielt tilrettelagt for voksne.

- Du må være elev ved en skole som kategoriseres som videregående skole. Tekniske fagskole anses ikke som videregående skole. Hvilke skoler som anses som videregående skoler, kan ved behov opplyses av Direktøren for videregående opplæring i fylkeskommunen. Hvis skolen er privat, er det et grunnkriterium at skolen etter privatskoleloven er godkjent med rett til tilskudd.

- Du må ha takket ja til fylkets tilbud om skoleplass, eventuelt må plass ved skole utenfor fylket være kjøpt og betalt av Hedmark fylkeskommune.

 

6.2 KRITERIER FOR SKYSS 

- på grunnlag av avstand

Dersom grunnkriteriene i 6.1 er tilfredstilt, har du rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse såfremt du bor mer enn 6 km fra skolen.

Avstanden mellom hjem og skole beregnes i prinsippet fra dør til dør etter korteste gangbare vei. Måling av skoleveg gjøres elektronisk ved hjelp av Statens kartverks elektroniske veidatabase.

- på grunnlag av varig funksjonshemming, sykdom eller skade som nødvendiggjør skyss

Dersom grunnkriteriene i 6.1 er tilfredstilt, og funksjonshemming, sykdom eller skade forårsaker behov for skyss, har du rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse.

Skyssrettighetene etter denne bestemmelse er ikke avhengig av at eleven mottar spesialundervisning.

Søknad om skyss må vedlegges legeerklæring, ev. uttalelse fra PP-tjenesten, BUP eller tilsvarende som uttaler seg om behovet for skyss, herunder eventuelt om tilrettelagt transport med drosje anses nødvendig. Ved Hedmark Trafikks avgjørelse av hvorvidt eleven vil være berettiget til gratis skyss tas hensyn til de foreliggende uttalelser.

Med begrepet ”varig” forstås i denne sammenheng funksjonshemming, skade eller sykdom som varer ett skoleår eller mer.

- på grunnlag av midlertidig funksjonshemming, sykdom eller skade som nødvendiggjør skyss

Dersom grunnkriteriene i 6.1 er tilfredstilt, og midlertidig sykdom eller skade forårsaker at du ikke kan komme til skolen på vanlig måte, men ellers kan følge den ordinære undervisning, vil du få dekket skoleskyssutgifter.

I disse tilfeller skal skole som hovedregel bestille skyss for eleven. Før skyss bestilles, skal legeerklæring foreligge som gir opplysning om hva slags skyss eleven trenger som følge av midlertidig skade/sykdom, samt tidsangivelse for skyssens varighet. (Diagnose trenger ikke fremkomme i legeerklæringen. Legeerklæringen eller kopi av denne må leveres drosjesjåfør i forbindelse med første transport til/fra skole.

Dersom du selv eller dine foresatte ønsker å kjøre mellom bosted og skole, tillates dette. Slik transport godtgjøres etter trygdevesenets satser etter forskrift av 11. mars 1997 nr. 211. Regningen skal i slike tilfeller attesteres av skolen som sender den til Hedmark Trafikk sammen med legeerklæringen. Hedmark Trafikk dekker kun skoleskyss som definert under punkt 1, annet avsnitt.

 

7. REISEFØLGE OG TILSYN
Funksjonshemmede som må ha følge for å kunne nyttiggjøre seg skoleskyssen, eller andre elever som må ha reisefølge for å kunne benytte seg av skoleskyssen, har etter vedtak rett til nødvendig reisefølge. Når det er fattet vedtak om reisefølge, dekker Hedmark Trafikk reiseutgifter, (ikke arbeidsgodtgjørelse) for vedkommende.

Tilsyn anses bare aktuelt for elever som på grunn av funksjonshemming ikke kan klare å være alene i ventetiden, for eksempel på skoleområde før og etter skoletid. 

 

8. UNDERVISNINGSMESSIG UTPLASSERING
Dersom utplassering er en obligatorisk del av undervisningen i faget, har du rett til fri skoleskyss hvis strekningen mellom bosted og praksissted er mer enn 6 km.

Ved bruk av kollektivtransport plikter elever å benytte sin studentrabatt. Dekning skjer mot innsending av billetter. Ved bruk av privat transportmiddel ydes skyssgodtgjørelse, jf. avsnitt 4 i punkt 9.1. Utlegg til drosje eller fly dekkes i alminnelighet ikke. 

 

9. ORGANISERING AV SKOLESKYSSEN

Hedmark fylkeskommune ved Hedmark Trafikk organiserer skoleskyssen (med mindre Hedmark Trafikk skriftlig overlater til elever å organisere skyss for seg selv mot skyssgodtgjørelse).

De fleste skyssberettigede elever vil få tilbud om gratis busstransport. Fylkeskommunen kan henvise skyssberettigede elever til den til enhver tid billigste transportordning.

Skyssberettigede elever har vanligvis ikke krav på skyss helt fra hjemmet. Det kan vanligvis kreves at eleven går en rimelig distanse frem til en holdeplass.

Det skal så vidt mulig legges opp til felles skyssordninger for elever i grunnskole og videregående skole. Ferie og fridager må samordnes for å avgrense antall kjøredager til maksimalt 190 dager i skoleåret.

Skyssopplegget skal samordnes (også med skyss av elever i grunnskolen) på en slik måte at elevene ikke påføres unødige belastninger med lang ventetid. Ved ordinær skolestart- og skoleslutt må eleven akseptere inntil 90 minutters total, daglig ventetid. Ventetid ved bussbytte medregnes da ikke. Ventetiden vurderes ellers i det enkelte tilfelle alt etter hvilken tid på dagen ventetiden oppstår.

Skoleskyssansvaret anses oppfylt når det tilbys gratis skyss som korresponderer med skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Dersom private eller sosiale årsaker medfører at den tilbudte transport ikke er anvendelig, utløses ikke krav på skyssgodtgjørelse eller annen alternativ skyss.

 

9.1 SÆRLIG OM SKYSSGODTGJØRELSE

§ 10-1, annet ledd i opplæringslovens forskrift fastslår at det er fylkeskommunen som velger om eleven skal få gratis skyss eller skyssgodtgjørelse. Du har med andre ord ikke krav på skyssgodtgjørelse hvis fylkeskommunen gir tilbud om gratis skyss.

Skyssberettigede kan kreve skyssgodtgjørelse når Hedmark Trafikk ikke kan tilby gratis kollektivtransport.

Ved manglende anvendelig busstilbud, kan det kreves skyssgodtgjørelse for strekningen bosted - nærmeste holdeplass når denne er over 4 km en veg.

Skyssgodtgjørelse innebærer at de nødvendige, faktiske skysskostnadene for eleven blir dekket. Ved bruk av privat bil, skal skysskostnadene dekkes etter satsene for dekning av utgifter ved reise for undersøking og behandling, jf. forskrift 11. mars 1997 nr. 211. Satsen pr. januar 2002 er kr. 1,70 pr. km.

 

10. UTBETALINGSRUTINER
Hedmark Trafikk utbetaler skyssgodtgjørelse og refunderer dokumenterte billettutgifter 3 ganger i skoleåret. Det er i slutten av desember, i slutten av mars og i slutten av juni. Utbetalingen i desember relaterer seg til innvilget skyssgodtgjørelse for skolens høsthalvår. Utbetalingen i mars er for utgifter relatert til perioden januar – mars. Siste utbetaling ved skoleslutt gjenspeiler utgifter oppstått i perioden april – skoleslutt. Ved sistnevnte utbetaling vil eleven bli trukket for eventuelt fravær utover 10 skoledager.

Mottar vi et krav for eksempel i februar som relaterer seg til høsthalvåret, vil eventuelt innvilget beløp først bli utbetalt i mars.

Privat transport som iverksettes uten avtale med Hedmark Trafikk, blir ikke dekket.

 

11. SØKNADSPROSEDYRE
Det er utarbeidet standard søknadsskjema for fri skoleskyss, herunder ev. skyssgodtgjørelse. Innvilgelse av skoleskyss gjelder for ett skoleår med mindre annet er skriftlig avtalt med Hedmark Trafikk.

Søknadsfrist for fri skoleskyss, eventuelt skyssgodtgjørelse er 5. september.

Søknader om skyssgodtgjørelse ved undervisningsmessig utplassering sendes inn etter at utplasseringsperioden er over.

 

12. KLAGEINSTANS
Avgjørelser knyttet til retten til skyss kan påklages. Klagen rettes til Hedmark Trafikk og skal være underskrevet av klageren eller vedkommendes fullmektig. Klagefristen er 3 uker. Klagen skal nevne det vedtaket det klages over og den endringen klageren ønsker. Klagen avgjøres av Hedmark fylkeskommunes særskilt oppnevnte klageinstans. 

[1]
Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande
opplæringa (opplæringslova), samt forskrift av 28. juni 1999 nr. 722 til
opplæringslova

 

[2]
Lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskudd til private grunnskular og
private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova), samt
forskrift til privatskoleloven av 2. mai 1986 nr. 1009

 

[3]
Forskrift av 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringsloven, § 10