Historikk

Hedmark Trafikk FKF er et fylkeskommunalt foretak som så dagens lys 1. januar 2000.

Et fylkeskommunalt foretak er en enhet som ikke er underlagt fylkeskommunens administrasjon, men rapporterer direkte til fylkestinget. Foretaket har eget styre som oppnevnes av fylkestinget og har eget resultatansvar. I vedtektene som ble fastsatt av fylkestinget ved opprettelsen av Hedmark Trafikk FKF heter det blant annet:

Hedmark Trafikk FKF er et foretak som skal ha ansvar for overordnet ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet, samt samordning av drift og kjøp av transporttjenester.

Siden den gang har foretaket endret seg med tiden og har pr. i dag en rekke ulike oppgaver.

Vi tilrettelegger og markedsfører kollektivtrafikken i Hedmark.  Foretaket har ansvaret for planlegging av skoleskyss både i grunnskole og i videregående skole. I dag transporterer Hedmark Trafikk mer enn 13 000 skoleelever daglig trygt til og fra skolen.

I tillegg legger foretaket til rette for effektiv drift av et helhetlig kollektivtilbud for alle typer brukere, som FLEX-transport, bestillingsruter, TT-transport og øvrig tilrettelagt transport.

En annen viktig del av virksomheten er å forhandle om, iverksette og drifte avtaler med ulike transportører rundt om i fylket. Gjennom EØS-avtalen er foretaket forpliktet til å konkurranse utsette det aller meste av sin virksomhet.

Selve historien til kollektivtrafikken i Hedmark startet på midten av 1800-tallet og besto i all hovedsak av Skibladners trafikk på Mjøsa.

Etter hvert ble utbyggingen av jernbanen og toget en sentral aktør i utviklingen av kollektivtransport på Innlandet. Fylkes første jernbane var på Hamar-Grundsetbanen, og den ble åpnet i 1862.

Den aller første bilruten startet i 1908 i Hedmark, -mellom Elverum og Trysil. Driftsmessig oppsto det allerede den gang utfordringer. Man kunne lese i Hamar stiftsidene den 14. september følgende: "Automobilruten Elverum-Trysil er foreløbig innstilliet idet automobilen væltet og blev ubrugbar."

Bilene og rutetrafikken utviklet seg raskt, og for enkelte ruter i sørfylket klarte man allerede i 1925/1926 å holde ruter i gang på vinterstid også. Rutebilene var også brøytebiler i disse årene. I 1938 hadde bilrutetrafikken 545 000 reisende og den fraktet 87 000 tonn gods. Under krigen var rutetrafikken meget begrenset, materiellet ble enten rekvirert av norske tropper i begynnelsen og en del ble gjemt unna for de tyske troppene.

Etter krigen ble det gitt områdekonsesjoner for rutetrafikken. Dette medførte sammenslåinger av ruter. Disse sammenslutningene kjenner vi igjen i dag etter ytterligere fusjoner og sammenslåinger som Nettbuss Øst AS i Hamarregionen, tidligere område til Hamar og Omland bilruter HOB. Nettbuss Øst AS i Elverum og Sørfylket, tidligere området til NSB biltrafikk. Gauldal-Østerdal Billag i Østerdal, tidligere området til Østerdal billag. Åmot- Engerdal Bilselskap i Åmot og Engerdal. Boreal transport i Trysil, tidligere området til Trysilbilruter.